Privacy statement SNENS

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe SNENS omgaat met de persoonlijke informatie van personen, zoals bezoekers van website SNENS (hierna: ‘de gebruiker’ of ‘jij’).

Op het moment dat jij je gegevens aan SNENS verstrekt, stem je in met de voorwaarden zoals neergelegd in dit Privacy Statement.

SNENS kan de volgende gegevens van de gebruiker verzamelen en registreren:

 • NAW-gegevens;
 • e-mailadres;
 • (mobiele) telefoonnummer;
 • website gegevens – Zoals IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het Cookiebeleid.

Gegevens via SNENS en via derden
SNENS kan gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via social media of ander publiekelijk platform of wanneer je onze website (www.snens.nl) of sociale media gebruikt.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
SNENS kan jouw gegevens gebruiken voor onderstaande punten (je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de genoemde doeleinden):

 • ter uitvoering van haar dienstverlening aan haar bezoekers;
 • voor het beheer van haar klantenadministratie;
 • om je informatie te verschaffen over de producten of dienstverlening van partners van SNENS
 • voor het uitvoeren van marktonderzoek en -analyse ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
 • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar websites;
 • ter verbetering en beveiliging van haar websites;
 • voor historische en/of statistische doeleinden.

Met wie delen wij jouw gegevens

 • Wij kunnen je gegevens delen met partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening, zoals hiervoor toegelicht. SNENS heeft hiervoor de nodige overeenkomsten gesloten om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met de Nederlandse en Europese wetgeving. Daarbuiten verstrekken wij geen gegevens aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 • Onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals Cloud computing providers, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd.
 • Overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Websites van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde (websites van) derden die SNENS als verwerker inschakelt, is dit Privacy Statement niet van toepassing op de websites van derden (zoals partners van SNENS) waarnaar SNENS een hyperlink aanbiedt. Bezoek voor het privacybeleid van deze partijen de betreffende websites. SNENS is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de websites van andere partijen.

Gebruik van cookies
Behalve de gegevens die wij over jou verzamelen als hierboven is omschreven, behoudt SNENS zich het recht voor om, net als de meeste websites, ook informatie te vergaren door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Lees hier meer over het gebruik van cookies door SNENS en de gegevens die daarmee verzameld worden.

Gegevens wijzigen/afmelden

 • Raadpleeg ons Cookiebeleid om het gebruik van cookies en traceerhulpmiddelen uit te schakelen.
 • Als je je wilt afmelden voor volgen via locaties en pushmeldingen, kun je de instellingen op jouw toestel wijzigen of jouw locatie uit houden. Om webpushmeldingen te stoppen, moet je de instellingen van jouw browser gebruiken.
 • Als je bezwaar wilt maken tegen personalisatie, kun je jouw accountvoorkeuren wijzigen.

Veiligheid
SNENS doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat jouw gegevens goed beveiligd zijn en heeft daarvoor passende maatregelen genomen. We hebben veiligheidsmaatregelen ingesteld om je gegevens te beschermen. De veiligheidsmaatregelen die we gebruiken, hangen af van het type informatie dat we verzamelen. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de computers waarop de gegevens van de gebruikers zijn opgeslagen. De computers zijn voorzien van beveiligingssystemen en toegangscodes.

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Privacy Statement wijzigen
SNENS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar Privacy Statement. De gebruikers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van SNENS te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Contacteer ons
Kijk voor onze contactgegevens op onze website.

Maatwerk

SNENS levert maatwerk. Iedere workshop, project of arrangement kan dan ook op volledig afgestemd worden op uw wensen. Qua thema, aantal uren of groepen.

Neem contact met ons op

 
 

Privacy Statement

Dit privacy statement is opgesteld om duidelijk te maken dat wij belang en waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van deze website. Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Dit betreft o.a. bezoekaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor SNENS.

×

Copyright

SNENS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. De inhoud van deze website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, maar uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden. SNENS behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat SNENS dit, schriftelijk dan wel via haar website, bekend heeft gemaakt. De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij of zij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright. In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, dient u altijd contact op te nemen met SNENS. Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze website van en van alle inhoud daarvan, berust bij SNENS tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

×

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina's van de website van SNENS de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. SNENS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website.

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van SNENS, dat daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. SNENS is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

SNENS bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van SNENS wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van SNENS. Het gebruik van het logo van SNENS is alleen toegestaan na toestemming van SNENS.

SNENS hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van de website. Informatie over bezoeken aan SNENS wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens die u verstrekt om informatie te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of de reactie en daarna vernietigd. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Voor vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

×